நாம் யார்

தமிழ்த் தேசியத்தின் உரிமையின் குரலாய்..
உண்மையின் வெளிச்சமாய்..
இருக்க…

உறுதி பூண்டுள்ள ஓர் இணையம்