பிரபாகரனியம்.

0
55

இயற்கை மீதான பேரன்பு.
மனித வாழ்வு மீதான தீராத காதல்.
மனித குல வரலாற்றின் மீதான பிடிமானம்.

-பிரபாகரனியம்.

SHARE
தமிழ்த் தேசியத்தின் உரிமையின் குரலாய்.. உண்மையின் வெளிச்சமாய்.. இருக்க… உறுதி பூண்டுள்ள ஓர் இணையம்