தமிழ் இறைமை என்பது என்றுமே சமரசம் செய்ய முடியாதது.

வெற்றி- தோல்வி முக்கியமில்லை, அடுத்த தலைமுறைக்குத் தெளிவான வரலாற்றையே விட்டுச் செல்ல வேண்டும்.
தமிழ் இறைமை என்பது என்றுமே சமரசம் செய்ய முடியாதது.

#நந்திக்கடல்.